Ogł o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka wodociągu o średnicy 63 mm i długości 62 m na działce nr 41 w miejscowości Wola Krobowska na terenie gminy Grójec

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 14.12.2017r.

GP. 6733. 34. 2017. ID

 

OGŁOSZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r., poz.1073z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14.12.2017r. została wydana decyzja Nr 31/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca: Budowę odcinka wodociągu o średnicy 63 mm i długości 62 m na działce nr 41 w miejscowości Wola Krobowska na terenie gminy Grójec”
 inwestorzy Dariusz Fijka, Agnieszka Antoszewska i  Bożena Jakubowska

          Od ww decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
          Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołanie oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogł o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka wodociągu o średnicy 63 mm i długości 62 m na działce nr 41 w miejscowości Wola Krobowska na terenie gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2017 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż