UCHWAŁA NR XXXIX/282/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIX/282/17
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785/ Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca –  648,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca –  1.464,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –  552,00 zł

b) powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie –  732,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton –  876,00 zł

3) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 876,00 zł.

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –  252,00 zł.

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą  niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi,  dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do  niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2016r. Nr XXII/186/16 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016r. poz. 10925)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIX/282/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 10:13