UCHWAŁA NR XXXIX/283/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji

Uchwała Nr XXXIX/283/17
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892/, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1821/,  Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.  W  uchwale Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji, wprowadza się następujące zmiany:

- załączniki  nr: 1d; 2d i 3d do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach
nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.  Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem

 

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIX/283/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 10:24