UCHWAŁA Nr XXXIX/287/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 1470 m2 położonego w Grójcu

UCHWAŁA Nr XXXIX/287/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 1470 m2 położonego w Grójcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Grójec, prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grójec, oznaczonej jako działka nr ew. 3617/7 o powierzchni 0,1470 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą RA1G/00082069/3
z przeznaczeniem pod tereny zieleni urządzonej i usług publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXXIX/287/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 1470 m2 położonego w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż