UCHWAŁA Nr XXXIX/289/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXXIX/289/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 212, art. 236 ustawy z dnia 
27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

Rada Miejska w Grójcu uchwala  co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2017 Nr XXIII/196/16  Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 809.245  zł oraz zmniejsza się o kwotę 809.245 zł.  Ustala się wydatki  budżetu w łącznej kwocie 102.490.265,50 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę   8.000  zł oraz zmniejsza się o kwotę 477.995 zł  tj.  do kwoty     9.147.395,77 zł . Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 801.245 zł oraz zmniejsza się o 331.250 zł  tj. do kwoty 93.342.869,73 zł, zgodnie
z  Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik  nr 2 do Uchwały  Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.
Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania  inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
na zadania inwestycyjne na 2017 rok.
Zmiany  wydatków budżetu obejmują zmiany  zadań realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Przewodniczący Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Adam Siennicki
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XXXIX/289/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 11:43