Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9 , 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2018-01-05

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu
al. Niepodległości 9 , 05-600 Grójec

1.Wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymogów określonych w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.902) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • znajomość ustaw z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie praw lokatorów, o własności lokali , rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,
 • wykształcenie :

- wyższe licencjat lub magisterskie –preferowane prawnicze ,administracyjne, ochrony środowiska,
- średnie plus ukończone kursy w zakresie administrowania nieruchomościami i  dwuletni staż pracy, lub średnie i co najmniej pięcioletni staż pracy przy administrowaniu nieruchomościami,

 • zatrudnienie od 15 lutego 2018 roku,

2. Wymagania dodatkowe:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • posiadanie prawa jazdy kat.B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • rozpatrywanie podań lokatorów i udzielanie odpowiedzi na te podania
 • kontrola utrzymania czystości w administrowanych budynkach i ich posesjach
 • prowadzenie spisu lokatorów i jego bieżąca aktualizacja
 • prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych – zakres administrowanych budynków
 • pilne usuwanie technicznych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców w administrowanych budynkach
 • udział w „typowaniu robót” i pisemne wnioskowanie o „zaangażowanie środków”
 • udział w odbiorze wykonywanych robót remontowych administrowanych budynków i dokonywanie wpisów do Książek Obiektów Budowlanych.
 • archiwizowanie dokumentów.

4.  Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie stałe,
 • praca biurowa oraz terenowa w zakresie administrowanych lokali,
 • praca przy komputerze nie wymagająca wysiłku fizycznego, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.

5. Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu  nie został osiągnięty;

6. Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.28.05.1996r. w sprawie  zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem  pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz.286 z późn. zm.),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2014 poz.1202)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz.926 z  późn. zm./
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej” z podaniem imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu do korespondencji, można składać do dnia 22.01.2018 roku

 • osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  w Grójcu, al. Niepodległości 9,
 • pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej  w Grójcu, al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Zakładu.

Oferty, które wpłyną do Zakładu  po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z kandydatami są:

 1. Małgorzata Nowakowska
 
DYREKTOR
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Andrzej Borzechowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9 , 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2018 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.01.2018 11:42Dokument został odzyskany. (Rafał Markiewicz)
05.01.2018 15:24 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.01.2018 14:26 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.01.2018 14:25Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
05.01.2018 14:25 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)