UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018
Nr  XL/292/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215,art.217 ust.2 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz.2077), Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie  102.165.926,00 zł,  w tym:

dochody bieżące w kwocie:     98.505.580,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie: 3.660.346,00 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 110.621.926,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie        94.566.159,37 zł,
wydatki majątkowe w kwocie  16.055.766,63 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.456.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

pożyczek  w kwocie 3.956.000,00 zł,
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę  w kwocie 4.500.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.260.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na   rozchody w wysokości 2.260.000,00 zł związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz  wykupu papierów wartościowych.
Przychody budżetu w wysokości 10.716.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.260.000,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   8.456.000,00 zł,

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym
w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 5.

Rezerwę ogólną  - w wysokości    150.000,00 zł.   
Rezerwy celowe  - w wysokości   760.000,00 zł, 

   w tym na: 

zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym -  w wysokości 280.000,00 zł,
inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości  80.000,00 zł.
wydatki związane z oświatą – w wysokości 400.000,00 zł

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 660.000,00 zł.
Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 485.000,00 zł.
Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 175.000,00 zł.
Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań , o których mowa w art. 400 A
ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 140.000,00 zł.

§ 8.

Ustala się dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych:

Grójeckiego Ośrodka Sportu „MAZOWSZE”,
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

Niepublicznego Przedszkola „BAJKA” s.c. ,
Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Maryi

     Niepokalanej w Grójcu ,

Niepublicznego Przedszkola „Klub Przedszkolaka Zacisze 15”
     w Lesznowoli ,
Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Pałacyk” w Grójcu,
Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tuptuś” w Głuchowie,
Niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowy Domek” w Grójcu
Niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Grójcu,
Grójeckiego Ośrodka Kultury ,
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej ,

- zgodnie z załącznikiem nr  7 do niniejszej uchwały.

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów  niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie
z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 577.949,80 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 577.949,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2018 rok  zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

zaciągania  pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 1  uchwały,
zaciągania  pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 1 pkt 2  uchwały,
przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji ( w tym długoterminowych) do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ,
dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących jednak wprowadzania nowych pozycji czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grójec.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018 Nr XL/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Data publikacji:09.01.2018 11:19
Informację aktualizował:Magdalena Maciak
Data aktualizacji:09.01.2018 11:21