UCHWAŁA Nr XL/293/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018–2029

UCHWAŁA Nr  XL/293/17

 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 18  grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2018–2029

                 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1875),

Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2018–2029 wraz  
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2020  zgodnie
z Załącznikiem Nr 2  do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do:

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2  do Uchwały,
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy
i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000,- zł,
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym gminy
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy, w ramach kwoty o której mowa
w pkt 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  Grójec.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXIII/197/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata
2017-2025.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2018 r.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/293/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018–2029
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 11:31