UCHWAŁA NR XL/294/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2018 - 2020

Uchwała Nr XL/294/17
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem
w  Gminie Grójec na lata 2018 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ oraz art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 697/ uchwala się co następuje:

§ 1. 

Uchwala się „Trzyletni Gminny Program Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w  Gminie Grójec na lata 2018 - 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec i Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018  roku.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XL/294/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2018 - 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 11:33