UCHWAŁA NR XL/295/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu

Uchwała Nr XL/295/17
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu  Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz  art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. 2017 r., poz. 862) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Statut Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr VII/54/07 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 5 marca
2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XL/295/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 11:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż