UCHWAŁA Nr XL/299/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017

UCHWAŁA Nr XL/299/17

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 18 grudnia 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz .1875), art. 212, art. 236 ustawy z dnia
27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ),
Rada Miejska w Grójcu uchwala  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2017 Nr XXIII/196/16  Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 12 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

Wprowadza się zmiany do planu wydatków budżetu , zgodnie z  Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik  nr 2 do Uchwały  Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.
Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania

           inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

           zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki  na

           zadania inwestycyjne na 2017 rok.

Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

           zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe

           na 2017 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora

           finansów publicznych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Grażyna Stolarska
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XL/299/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Magdalena Maciak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2018 11:45