Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu

Znak sprawy: WI.271.8.2018.GM

Grójec, dn.2018-01-30

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Modernizacji boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Wykonanie bieżni lekkoatletycznej okrężnej o dł. 400 mb., 6/8 torów wraz z urządzeniami sportowymi.
 2. Wykonanie boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej znajdującego się wewnątrz bieżni.
 3. Wykonanie urządzeń lekkoatletycznych do przeprowadzania rozgrzewki tj. bieżni dł. 60 m wraz ze skocznią w dal, rzutni do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej, skoczni do skoku  wzwyż.
 4. Montaż wiaty przeszklonej dla spikera i sędziów oraz na sprzęt pomiarowy zlokalizowanej w okolicach linii mety.
 5. Wykonanie trybun o konstrukcji żelbetowej na nasypie ziemnym (680 miejsc).
 6. Wykonanie barier ochronnych wys.  1,1 m i 1,2 m na  trybunie.
 7. Wykonanie ogrodzenia stalowego, panelowego wys. 1,2 m wokół bieżni.
 8. Wykonanie niwelacji terenu,
 9. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
 10. Wykonanie trawników z trawy naturalnej i z trawy sztucznej.
 11. Wykonanie drenażu oraz  instalacji odwadniającej boisko wewnątrz bieżni, bieżnie, obiekty la i utwardzone ciągi komunikacyjne.
 12. Wykonanie instalacji zraszania boiska wewnątrz bieżni.
 13. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby obsługi zawodów sportowych.
 14. Przebudowa sieci kolidujących z  inwestycją.
 15. Wykonanie wycinki zieleni kolidującej z projektowanymi obiektami ( decyzja na wycinkę wg odrębnego postępowania administracyjnego.)
 16. Rozbiórkę trybun, balustrad, ogrodzeń, nawierzchni asfaltowych, obrzeży, krawężników, urządzeń sportowych itp.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

 • Powierzchnia  naw. syntetycznej bieżni okrężnej wraz z zakolami i urządzeniami la: 6 513,7 m2    
 • Powierzchnia zeskoczni w dal na arenie lekkoatletycznej: 90,8 m2 
 • Powierzchnia trawiasta  boiska wewnątrz bieżni (trawa siana): 8 018,0 m2
 • Powierzchnia syntetyczna rozgrzewkowej skoczni wzwyż:  353,4 m2 
 • Powierzchnia syntetyczna rozgrzewkowej bieżni ze skocznią w dal:  249,6 m2
 • Powierzchnia syntetyczna rozgrzewkowej skoczni w dal:  66,6 m2
 • Powierzchnia sektora rzutów z mączki ceglanej rozgrzewkowej
 • Rzutni do pchnięcia kulą: 147,7 m2
 • Powierzchnia trawników z trawy naturalnej sianej 2 320,0 m2 
 • Powierzchnia trawników z trawy sztucznej: 124,0 m2
 • Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm: 103,0 m2
 • Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm:  318,0 m2
 • Powierzchnia wiaty przeszklonej: 10,4 m2
 • Kubatura wiaty  przeszklonej: 26,0 m3

Po wykonaniu obiektu Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania powykonawcze ułożonej nawierzchni syntetycznej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych w zakresie minimalnym:

1. nierówności nawierzchni,
2. grubości nawierzchni,
3. tarcia (opór poślizgu na mokro °PTV),
4. wytrzymałości na rozciąganie,
5. wydłużenia względnego przy zerwaniu,
6. amortyzacji (redukcji siły),
7. wartości odkształcenia pionowego

oraz innych właściwości i parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej, które mogą być wymagane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do zbadania w celu uzyskania i wydania przez Polski Związek Lekkiej Atletyki Świadectwa dla obiektu lekkoatletycznego kategorii IVB.
Badania muszą zostać wykonywane przez jedno z laboratoriów akredytowanych przez IAAF lub przez laboratorium ujęte w corocznie ogłaszanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki wykazie jednostek rekomendowanych do prowadzenia tego typu badań. Zbadane parametry mają wykazywać zgodność parametrów i właściwości nawierzchni z wymaganiami stawianymi przez IAAF, PZLA oraz żądanymi w projekcie i SIWZ. Należy więc wziąć również pod uwagę wymogi PZLA stawiane w procedurze wydawania Świadectwa PZLA, w tym zgodność przebadanej nawierzchni z parametrami określonymi w karcie technicznej.
Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawić „Raport pomiarowy”, potwierdzający zgodność parametrów wybudowanych urządzeń (bieżni, skoczni, rzutni), z wymaganiami i przepisami IAAF. Raport musi być sporządzony przez uprawnionego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 - geodezyjna obsługa inwestycji, zgodnie z wymogami PZLA. Przedstawiony "Raport" pozwoli ocenić prawidłowość wykonania bieżni i urządzeń lekkoatletycznych.
Układając nawierzchnię syntetyczną należy przestrzegać instrukcji montażu producenta wyrobu. Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposób, aby na jej poziomie nie znajdowały się jakiekolwiek wzniesienia lub wgłębienia. Dopuszczalne odchylenia określa norma PN-EN 14877-2014-02.
Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji nawierzchni boiska piłkarskiego oraz trawników  z trawy sianej wraz z nawożeniem w okresie dwóch miesięcy począwszy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z  kosztorysem ofertowym (przedmiary -załącznik nr 9  do SIWZ) oraz warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 8 do SIWZ).

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2018 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych. Kody CPV: 45212200-8, 45233000-9, 45310000-3, 45330000-9

III. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od 15.06.2018r. do 31.07.2019r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 zł.
Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie stadionu lub kompleksu boisk lub areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  o wartości co najmniej 4 500 000,00 zł- osobno każda.
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej -po jednym kierowniku robót posiadającym  odpowiednio uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:
     równiarką, ładowarką, koparką, walcem, układarką samochodami  samowyładowczymi o ładowności od 16 do 25 ton – min. 2 sztuki,  które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.
    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.

V. wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a)  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 punkt 3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
 3. wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.
 4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 5. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

VII. Informacje na temat  wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 180 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (przelewu na konto Zamawiającego),
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się moment jego zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu. znak WI.271.8.2018.GM-2 .Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty brutto – 60 pkt

Doświadczenie kierowników robót –16 pkt
Okres gwarancji gwarancji – 24 pkt

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  zmiany stawki podatku VAT,
 2. wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót,
 3. wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,
 4. wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,
 5. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
 6. gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,
 7. opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/ upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.

IX. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.02.2018, godzina: 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22

X: Otwarcie ofert:

Data: 14.02.2018, godzina: 12:15, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XII. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XIII. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Gora Marek, tel/fax 48 664 30 93 e-mail: m.gora@grojecmiasto.pl

XIV. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 12.

XVI. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 511541-N-2018; data zamieszczenia: 30.01.2018r

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2018 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż