INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 

Grójec, dn.2018-01-31

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 1. Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 ze zm.)
 2. Do publicznych przedszkoli przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Grójec
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 roku t.j.:
  1. dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór - liczba punktów - 50,
  2. aktywność zawodowa obojga rodziców - dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) uczą się/studiują w systemie dziennym, pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów - 10 pkt,
  3. dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/prawny opiekun) mieszkają na terenie Gminy Grójec i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu - liczba punktów - 10 pkt. za każdego rodzica spełniającego kryterium,
  4. zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu - liczba punktów do 8 godzin - 1 pkt, powyżej 8 godzin - 5 pkt,
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składają rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które do tej pory nie uczęszczały do danego przedszkola. Wniosek można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej www.grojecmiasto.pl.
 4. Wniosek należy złożyć do wybranego przedszkola w terminie od 1 marca do 30 marca 2018/ roku.
 5. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały do danego przedszkola, wypełniają i składają w tym przedszkolu deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, którą można pobrać w przedszkolu. Deklarację należy składać w terminie do 28 lutego 2018 roku.
 6. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych we wniosku:
  • wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2046 i 1948),
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2046 i 1948)
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2046 i 1948),
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2046 i 1948),
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 roku poz. 575, 1583 i 1860)
  • Dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • aktywność zawodowa obojga rodziców - dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) uczą się/studiują w systemie dziennym pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, oświadczenie w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • dziecko, którego rodzice/rodzic (prawni opiekunowie/prawny opiekun) zamieszkują na terenie Gminy Grójec i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu – oświadczenie każdego z rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Dokumenty dołączane do wniosku są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
 8. Dokumenty, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
 9. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.
 11. Po ogłoszeniu list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie do 17 kwietnia 2018 roku rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola oraz innych oświadczeń wymaganych w danym przedszkolu, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grójec na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2018 16:34