Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym.

WI.271.9.2018.JMA

Grójec, dn.2018-02-01

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym.

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka ulicy Wyszyńskiego pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociągiem oraz oświetleniem ulicznym.
Roboty drogowe:
- roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne pod planowane jezdnie, zjazdy i chodniki – 1 585,97 m2;
- wykonanie podbudów jedni, zjazdów i chodników – 3 260,65 m2
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy – 1 933,38 m2
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej – 1218,37m2,
- obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 20x30x100 cm – 630,60 mb;
- obramowanie chodników obrzeżem betonowym 30x8x100 cm – 706,40 mb;
- obramowanie zjazdów opornikiem betonowym 12x25x100 cm – 79,30 mb;
- oznakowanie poziome grubowarstwowe – 111,70 m2
- oznakowanie pionowe  (znaki drogowe – 24 szt, słupki blokujące U-12c – 25szt.)

Sieć wodociągowa:
- sieć wodociągowa 110 mm PVC o dł. 256,5 m;
- przyłącza wodociągowe 40 mm szt. – 12 o dł. 102,5 m;

Kanalizacja sanitarna:
- sieć kanalizacji sanitarnej 200 mm PVC o dł. 279,50 m;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej 160 mm PVC szt. – 11 o dł. 84,0 m;
- studnie rewizyjne 1200 mm szt. – 8;

Kanalizacja deszczowa:
- sieć kanalizacji deszczowej 315 mm PVC o dł. – 194, 50 m;
- przyłącza kanalizacji deszczowej 200 mm PVC o dł. – 69,50 m;
- studnie rewizyjne 1200 mm szt. – 6;
- wpusty uliczne 500 mm szt. – 12.

Oświetlenie uliczne:
- ułożenie linii kablowej o dł. 336 mb;
- ustawienie słupów oświetleniowych – 9 szt.;
- montaż wysięgników – 9 szt.;
- montaż oprawy LED – 9 szt.;

Szczegółowy zakres robót zawierają:
przedmiary robót i kosztorysy ofertowe – załącznik nr 9 do SIWZ,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ,
dokumentacja projektowa – załącznik nr 11 do SIWZ,

2. Roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik nr 11 do SIWZ),  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 10 do SIWZ),  oraz warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 8 do SIWZ).

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2018 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.
Główny kod CPV: 45233120-6, 45231300-8,  45310000-3

III. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 31.07.2018r,

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 zł.
Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 robót,  polegających na budowie drogi wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową oraz oświetleniem o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł- osobno każda z robót,
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,  jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz  jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej;
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej: - układarką - min. 2 szt,  walcem - min. 2 szt., skrapiarką, koparką, zagęszczarką, samochodami samowyładowczymi – min. 2 szt.  które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

V. wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a)  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
  2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 punkt 3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
  3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  4. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

VII. Informacje na temat  wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości: 35 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym.”. znak WI.271.9.2018.JMA-2 .Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Cena oferty brutto – waga kryterium 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – waga kryterium 20 % = 20 pkt.
Okres gwarancji – waga kryterium 20 % = 20 pkt.

IX. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) zmiany stawki podatku VAT, b) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót, c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji, d) wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych, e) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń, f) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych, g) opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/ upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.

X. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.02.2018, godzina: 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22

XI. Otwarcie ofert:

Data: 16.02.2018, godzina: 12:15, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XIII. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XIV. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Mateusz Jabłoński, tel/fax 48 664 30 93 e-mail: m.jablonski@grojecmiasto.pl

XV. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XVI. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 11.

XVII. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 513033-N-2018; data zamieszczenia: 01.02.2018r

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.02.2018 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż