Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/18

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 10 stycznia 2018 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

 

 

§ 2.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 3.

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu oraz na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2018 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.04.2018 13:55Dokument został odzyskany. (Justyna Lewandowska)
12.04.2018 13:55 Edycja dokumentu (Justyna Lewandowska)
09.02.2018 09:48Dokument usunięto. (Justyna Lewandowska)
09.02.2018 09:48 Utworzenie dokumentu. (Justyna Lewandowska)