ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym

WI.271.9.2018.KAK-5

Grójec, dn.2018-03-06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) Zamawiający - Gmina Grójec informuje o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym

W terminie składnia ofert tj. do 16 lutego 2018 r. do godz. 12.15 wpłynęła 1 oferta.

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”
max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej”
max. 20 pkt

Liczba punktów w kryterium „termin gwarancji  i rękojmi”
max. 20 pkt

Łączna ilość punktów

1

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp.k.
ul.Sarabandy 42
02-868 Warszawa 

60 pkt

20pkt

20 pkt

100 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonej oferty. Stwierdzono, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i oferta nie podlega odrzuceniu.
Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 60 % (60 pkt), doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej o znaczeniu 20% (20 pkt) oraz termin gwarancji  i rękojmi o znaczeniu 20% (20 pkt) jako najkorzystniejsza została wybrana:

Oferta  nr 1 złożona przez firmę: „FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp.k. ul.Sarabandy 42,
02-868 Warszawa. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na złożenie tylko jednej oferty w postępowaniu przetargowym, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.03.2018 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż