Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2018-03-08

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
podinspektora
w Wydziale Inwestycji
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1. Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2016 poz.902 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym,  o odpadach,  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zamówieniach publicznych.    
 - znajomość pakietu MS Office,
- komunikatywność,
- samodzielność,
- umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu.
- wykształcenie  wyższe : administracja, ochrona środowiska.

2. Wymagania dodatkowe:
- staż pracy minimum 2 lata,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
3. Główne obowiązki:
-  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Grójec,
- prowadzenie spraw dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nadzór nad ich wyłapywaniem,
- likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci,
- nadzór nad zimowym utrzymaniem ulic, chodników oraz dróg gminnych,
- nadzór nad zużyciem wody w zdrojach ulicznych i hydrantach p.poż.,
- przejmowanie na własność pojazdów porzuconych na drogach,
- organizacja odbioru odpadów azbestowych od osób fizycznych,
- sprawozdawczość z zakresu prowadzonych spraw,
- nadzór nad eksploatacją kotłowni, sieci cieplnej, węzłów cieplnych oraz ich remontami,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarką niskoemisyjna i planowaniem energetycznym,
- przekazywanie do WIOŚ aktualizacji danych o składowiskach wyników badań monitoringowych i pomiarów osiadania czaszy,
- windykacja zaległości czynszowych wobec Gminy Grójec.

4. Warunki pracy:
 - pełny wymiar czasu pracy,
 - praca biurowa, wymagająca wychodzenia w teren, kontaktów z klientami oraz innymi stanowiskami pracy,
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym,   na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,  z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
- zatrudnienie od 1 kwietnia 2018 roku.

5. Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.
 
 6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV /życiorys/
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / oryginały do wglądu/,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/t.j.Dz.U.2016 poz.902./
 - zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej / określić charakter działalności /.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji „       
 z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia 20 marca 2018  roku  
- osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
- pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47; 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż