Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów- II etap

WI.271.24.2018.JMA

Grójec, dn.2018-03-13

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów- II etap

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odcinka drogi gminnej w miejscowości Krobów  o długości 760,00m i szerokości 4,50m. Zakres robót obejmuje m.in: 

  1. Roboty ziemne (ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach) – 177,30 m3;
  2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża (profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej i tłuczniowej) –3587,48 m2;
  3. Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego,  kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką  (od km 0+729 do km 1+320)  – 2777,70 m2;
  4. Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego,  kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm wyrównanie profilu  oraz wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej - wykonywana układarką  (od km 1+320 do km 1+489) – 809,78 m2;
  5. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W grub. 3cm -  264,50t;
  6. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4cm -  3435,48 m2;
  7. Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego , kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm grub. 15 cm – 1 140,00 m2;

Szczegółowy zakres robót zawierają:
przedmiar robót i kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SIWZ,

Roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z kosztorysem i przedmiarem (Załącznik nr 8 do SIWZ),  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ),  oraz warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 6 do SIWZ).

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2018 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.
Główny kod CPV: 45233120-6,

III. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 31.08.2018r,

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać iż posiada:
1.    środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
2.    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00zł.
Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 robót,  polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej  400 000,00 zł- osobno każda z robót,
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:
- układarką - min. 2 szt,  walcem - min. 2 szt., skrapiarką, które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

V. wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a)  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 punkt 3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
3) wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5)  informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
VII. Informacje na temat  wadium:
Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości: 9 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP.  W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Krobów- II etap” znak WI.271.24.2018.JMA-2 .Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Cena oferty brutto – waga kryterium 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – waga kryterium 20 % = 20 pkt.
Okres gwarancji – waga kryterium 20 % = 20 pkt.

IX. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) zmiany stawki podatku VAT, b) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót, c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji, d) wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych, e) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń, f) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych, g) opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/ upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.

X. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04.04.2018, godzina: 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22

XI. Otwarcie ofert:

Data: 04.04.2018, godzina: 12:15, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul.Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XIII. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XIV. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Mateusz Jabłoński, tel/fax 48 664 30 93 e-mail: m.jablonski@grojecmiasto.pl

XV. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XVI. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 11.

XVII. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 530638-N-2018; data zamieszczenia: 13.03.2018r

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów- II etap
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.03.2018 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż