ZGK - Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – konserwator terenów zielonych- kierowca

 

Grójec, dn.2018-03-22

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – konserwator terenów zielonych- kierowca

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Grójcu Ogłasza nabór na stanowisko
Konserwator terenów zielonych- kierowca
Przedmiot naboru:
– Stanowisko: Konserwator terenów zielonych- kierowca
– Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu – teren miasta i gminy
– Data zatrudnienia: 16.04.2018r.
– Wymiar czasu pracy – pełny etat.
– Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Wykształcenie  co najmniej zawodowe.
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku j.w.
–  Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w  pełni z praw publicznych.
–  Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).                            

Wymagania dodatkowe:
– Umiejętność pracy w zespole,
– Prawo jazdy kat. B  (praca w terenie),
– Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
– Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i powierzone  mienie .

Ogólny zakres wykonywanych zadań:
– Czynności związane z terenami zielonymi miasta.
- Prowadzenie samochodu dostawczo-osobowego
– Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

–   List motywacyjny.
List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla    potrzeb    niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie   danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

– Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie ubezwłasnowolnienie.

– Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
Termin i miejsce składania dokumentów:
–  Termin złożenia ofert upływa z dniem 06.04.2018r. o godz.12.00
–  Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
–  Dokumenty należy składać na sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu .
–   Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do  ZGK w Grójcu)

Pozostałe informacje:

– Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie
–Złożonych dokumentów Zakład nie zwraca.

Dokumenty nieodebrane po upływie  1  miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

–  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 12.04.2018r. Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu  48 664 28 11.

 
DYREKTOR ZGK
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Andrzej Borzechowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGK - Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – konserwator terenów zielonych- kierowca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2018 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż