Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Eksploatacji Obiektów w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec.

 

Grójec, dn.2018-03-28

Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika  Eksploatacji Obiektów  w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec.
                                                    
Dyrektor
Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownika
Eksploatacji Obiektów Sportowych
W Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze”
Ul. Laskowa 17 05-600 Grójec

1. Wymagania niezbędne:

- spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z  2016r poz.902) określonych dla stanowisk urzędniczych,
- co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach samorządowych,
- wykształcenie wyższe.
2. Wymagania dodatkowe:       
- mile widziany staż pracy na  obiektach sportowych,
- znajomość obsługi komputera i   programu obsługi klienta BxEsok
- znajomość systemu HIKvision v3.4
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność         
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
- nadzór nad prawidłowym technicznym funkcjonowaniem wszystkich obiektów Ośrodka,
- nadzór i planowanie pracy podległych pracowników,
- ponoszenie odpowiedzialności za ład, porządek i czystość na obiektach zgodnie z wymogami sanitarnymi.
- nadzór nad racjonalnym i ekonomicznym gospodarowaniem wodą, energią elektryczną i cieplną.
- przestrzeganie przepisów BHP.
4. Warunki pracy
- pełny wymiar czasu pracy,
- praca biurowa i na obiektach sportowych,  wymagająca kontaktów z klientami oraz  innymi stanowiskami pracy,
- zatrudnienie po spełnieniu wymogów na czas określony lub nieokreślony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób , które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej.
-  zatrudnienie od 01 maja 2018r
5. Informacja dodatkowa:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” w Grójcu został osiągnięty.
6. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
-CV (życiorys)
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- własnoręczne podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016r poz.922),
- Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie,  że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej ( określić charakter działalności).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
- Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Kierownika Eksploatacji Obiektów Sportowych” z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresem do korespondencji można składać  do dnia 10.04.2018r
- osobiście w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” – Sekretariat w godz. 8.00 do 15.30,
- pocztą na adres GOS „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec- decyduje data wpływu do GOS „Mazowsze”.
Oferty, które wpłyną do GOS „Mazowsze” po terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GOS „Mazowsze”.

 
Dyrektor
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jerzy Bińkiewicz
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Eksploatacji Obiektów w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2018 10:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż