Obw. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 29.03.2017r.

GP.6721.4.1.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr XLII/314/18 z dnia 5 marca 2018r., o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objęty zmianą planu obejmuje działki nr 1615, 1661/1, 1661/2, 1661/3, 1661/4, 1662, 1663 i 1664 położone przy ul. Juliusza Słowackiego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.
Wnioski do projektu wyżej wymienionego planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
-  ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obw. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2018 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż