Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu

 

Grójec, dn.2018-04-06

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
referenta
w Wydziale Podatków i Opłat
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1.Wymagania niezbędne:
- spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2016 poz.902 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o podatku rolnym, leśnym i opłatach lokalnych,       
 - znajomość pakietu MS Office,
- komunikatywność,
- samodzielność,
- umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu.
- wykształcenie  wyższe : ekonomia.

2.Wymagania dodatkowe:
- staż pracy minimum 1 rok,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
3. Główne obowiązki:
-  Prowadzenie indywidualnych kont analitycznych dla rozrachunków  z osobami fizycznymi  i osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w systemie informatycznym oraz gromadzenie dokumentów w wersji papierowej stanowiących podstawę dokonanych operacji księgowych w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym: opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszów z tytułu dzierżawy mienia komunalnego, wykupu lokali i gruntów komunalnych.
 -  Prowadzenie indywidualnych kont podatkowych dla rozrachunków z podatnikami - osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej podatków i opłat lokalnych,  podatku rolnego i leśnego w systemie informatycznym oraz gromadzenie dokumentów w wersji papierowej stanowiących podstawę dokonanych operacji księgowych
- Obsługa interesantów z zakresu prowadzonych spraw: wystawianie pokwitowań wpłat gotówkowych, zaświadczeń podatkowych z terenu gminy   i zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, udzielanie informacji o stanie należności podatnikom.
- Wystawianie postanowień o zarachowaniu dokonanej wpłaty, zwrocie nadpłat oraz  decyzji  o odpowiedzialności podatkowej.
- Windykacja należności  podatkowych: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zalegających podatników.
- Podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych polegających m.in. na dokonywaniu wpisu hipoteki przymusowej, ustanowieniu zastawu skarbowego.
- Przekazywanie zbiorczych danych sprawozdawczych do księgowości budżetowej  w terminach ustalonych przez Skarbnika.
- Dokonywanie okresowej weryfikacji sald na kontach podatkowych w zakresie dotyczącym występowania przedawnionych zobowiązań podatkowych i nadpłat oraz inwentaryzacji podatków w terminie do końca każdego roku.
- Przyjmowanie wniosków w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym producentom rolnym oraz sporządzanie wniosków o dotację i sprawozdań w tym zakresie.

4.Warunki pracy:
 - pełny wymiar czasu pracy,
 - praca biurowa,  
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,  z możliwością zawarcia   w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
- zatrudnienie od 1 maja 2018 roku.

5.Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.
 
 6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV /życiorys/
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / oryginały do wglądu/,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/t.j.Dz.U.2016 poz.902./
 - zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej / określić charakter działalności /.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na referenta w Wydziale Podatków i Opłat „   z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia  18 kwietnia 2018  roku  
- osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
- pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta w Grójcu.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.04.2018 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż