ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec.

Znak sprawy: WI.271.18.2018.JK-3

Grójec, dn.2018-04-11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec”

W terminie składnia ofert tj. do 21 marca 2018 r. do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty.

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”
max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie kierownika budowy w branży inżynieria sanitarna”
max. 20 pkt

Liczba punktów w kryterium „termin gwarancji  i rękojmi”
max. 20 pkt

Łączna ilość punktów

1/40

Firma Usługowo – Handlowa
„INSTAL – BUD”
Szczepan Jan Mielczarczyk
Nowe Wypychy 20
07 – 206 Somianka

60,00 pkt

20,00 pkt

20 pkt

100,00 pkt

2/43

P.P.U.WIMAR
Waldemar Markowski
 Stary Kobylnik 19
26-806 Stara Błotnica

59,73 pkt

20,00 pkt

16,670 pkt

99,73 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i odrzuceniu.
Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 60 % (60 pkt), doświadczenie kierownika budowy w branży inżynieria sanitarna o znaczeniu 20% (20 pkt) oraz termin gwarancji  i rękojmi o znaczeniu 20% (20 pkt) jako najkorzystniejsza została wybrana
 oferta nr 1/40 złożona przez firmę: Firma Usługowo – Handlowa „INSTAL – BUD”
Szczepan Jan Mielczarczyk, Nowe Wypychy 20, 07 – 206 Somianka. Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2018 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż