Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.

Zarządzenie nr 57/18
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 26 marca 2018 roku.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach

Chudowola i  Gościeńczyce, gmina Grójec.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zmianami) a także stosownie do przepisów art.42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zmianami),

zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Postanawiam o rozpatrzeniu wniosków złożonych do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chudowola i  Gościeńczyce, gmina Grójec, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/212/17 z dnia 30 stycznia 2018r.

 

  1. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż