Zarządzenie Burmistrza nr 63/18 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.

Zarządzenie nr 63/18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 30.03.2018 roku.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  gminy Grójec na 2018 rok.

 

                                       Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz.1875) ,  art. 257 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm. ) , decyzji nr 34/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r ( pismo nr FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 09.03.2018 r), § 13 pkt 7 Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018 nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku,

zarządzam co następuje:

§ 1.

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018 nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem o  kwotę 20.000,00 zł . Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 103.330.062,00 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 99.424.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym  załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o  kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł. Ustala się wydatki  budżetu w łącznej kwocie 114.612.503,00 zł. Wydatki bieżące  zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 96.784.799,87 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się  o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym  załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.
  3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania

inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatkina

zadania inwestycyjne na 2018 rok.

 

 

§ 2.

Zarządzenie  niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody bieżące w:

- dziale 852 o kwotę 20.000,00 zł tytułu dotacji celowych  z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,

Zmniejsza się wydatki bieżące w:

- dziale 852, rozdziale 85230  o kwotę 20.000,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.

 

Jednocześnie przenosi się środki w wysokości 1.000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75023 pomiędzy pozycjami inwestycyjnymi w planie inwestycji rocznych :

  1. z pozycji p.n. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UGiM Grójec” do poz. inwestycyjnej p.n. „Klimatyzacja pomieszczeń biurowych    UGiM -parter”

Z-ca Burmistrza

Tadeusz Krzyżanowski

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 63/18 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż