ZAPO - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy

 

Grójec, dn.2018-04-17

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

Gminy Grójec

Tel/fax. 48/ 664-21-67

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy księgowy

1. Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada wykształcenie wyższe (ekonomiczne; jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe) i co najmniej 2 letnią praktykę na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie (średnia, policealna lub pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowości) i co najmniej 6 letnia praktyka zawodowa.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad rachunkowości a w szczególności rachunkowości budżetowej (klasyfikacja i sprawozdawczość sfery budżetowej),
 • znajomość obsługi komputera w tym co najmniej programów finansowo-księgowych i innych niezbędnych przy wykonywaniu przelewów elektronicznych oraz biegła znajomość Pakietu Office, mile widziana obsługa systemów księgowych QNT,
 • preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach finansów publicznych,
 • umiejętność rozliczania dotacji,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • wybrany kandydat podejmie pracę na w/w stanowisku niezwłocznie po podpisaniu umowy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych zgodnie z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie bieżących spraw księgowych zgodnie z wymogami ustawy
  o rachunkowości i finansach publicznych,
 • terminowe regulowanie zobowiązań i ściąganie należności,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz kontrolowanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 • księgowanie wyciągów bankowych i uzgadnianie kont,
 • rozliczanie dotacji podręczników szkolnych,
 • praca z programem rozliczającym przedszkola.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV (życiorys),
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy w księgowości,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  i ewentualne dodatkowe kwalifikacje zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz.926 z póź. zmianami), oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1593 z póź. zmianami).

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Gminy Grójec – Grójec ul. Laskowa 8, II piętro, pokój Nr 11 w godzinach od 8 00 do 1200 w terminie do 30.04.2018r. Aplikacje, które wpłyną do ZAPO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

 
Dyrektor
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Naduk
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPO - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2018 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż