Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem.

WI.271.35.2018.ARO

Grójec, dn.2018-04-18

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
„Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozbudowy ulicy Francuskiej z odwodnieniem.

Zakres robót obejmuje w szczególności:
Roboty drogowe:
- Budowa skrzyżowań z drogami gminnymi. Na długości ok. 400 m
- Jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m.
- Przebudowanie istniejących zjazdów - zostaną dostosowane wysokościowo do nowych rzędnych drogi oraz zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej.
- Usunięcie kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową i kanalizacyjną
-Konstrukcja nawierzchni:
• jezdni:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego- 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego- 8 cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie- 20 cm
kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5-5,0 MPa 15 cm
warstwa odsączająca z piasku- 10 cm
• zjazdów:
warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej- 8 cm
podsypka cem-piask. 1:3 - 3 cm
podbudowa z betonu C 8/10 15 cm
warstwa odsączająca z piasku- 10 cm
• chodników:
warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej- 8 cm
podsypka cem-piask. 1:3 - 3 cm
kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5-5,0 MPa 15 cm
warstwa odsączająca z piasku- 10 cm
Roboty kanalizacyjne
- Budowa kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych z budowanych dróg
- Kanał i przykanaliki w ciągu ulicy mają zostać wykonane z PVC o sztywności obwodowej  nie mniej niż SN8 o średnicach: Φ200mm, Φ 315mm, Φ 400mm, Φ 500mm
- W pasie drogowym drogi krajowej nr 50 przewidziany jest przecisk kanału deszczowego o DN 0,5m z kamionki przeciskowej 23 m. Dalej do włączenia do istniejącej komory rury kamionkowe.
- Wykonanie szczegóły:
• kanału DN 0,50 m KAM. o długości L=11,5 m
• kanału DN 0,50 KAM. Przeciskowa o długości L=23,0 m
• kanału DN 500 mm PVC SN8 o długości L=57,0 m
• kanału DN 400 mm PVC SN8 o długości L=41,0 m
• przykanalików deszczowych DN 200 mm PVC SN8 L=13,0 m
• proj. studnia DN 1,40 m betonowa przelotowa (załomowa) szt. 2
• proj. studnia DN 1,40 m betonowa połączeniowa szt. 2
• proj. studnia DN 1,20 m betonowa spadowa szt.1
• proj. wpusty deszczowe DN 0,50 m z osadnikiem szt. 4

2. Roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ), Projektem budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 7 do SIWZ).

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2018 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.
Główny kod CPV:
(45231300-8)Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków
(45233120-6) Roboty w zakresie budowy dróg
(45233320-8) Roboty w zakresie fundamentowania dróg /podbudowy/;
(45233252-0) Roboty w zakresie nawierzchni ulic
(45233220-7) Roboty w zakresie nawierzchni dróg /ławy, krawężniki, obrzeża, nawierzchnie/
(45111000-8) Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne;
(45232310-8) Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych;
(45231220-3) Roboty budowlane w zakresie budowy gazociągów

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 31.08.2018r,

III. Warunki udziału w postępowaniu

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać, że posiada:
- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 zł.
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł
Zdolność techniczna lub zawodowa

  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.  budowa/przebudowa/remont drogi o wartości  co najmniej 100 000,00 zł brutto - osobno każda z robót, i co najmniej 2 roboty budowlane  polegające na budowie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości  co najmniej 100 000,00 zł brutto - osobno każda z robót,
  2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne; oraz jeden Kierownik Robót, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie drogowym.
  3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności tj. co najmniej:

-układarką 1 szt, walcem - 2  szt., koparką, zagęszczarką, skrapiarkę,  samochodami samowyładowczymi – min. 2 szt.  które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia.

IV. Wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a)  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
  2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 punkt 3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
  3. wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem, – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.
  4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  5. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

VI. Informacje na temat  wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 7 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”. znak WI.271.35.2018.ARO .Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

VII. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty brutto – 60 %

Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 20 %
Okres gwarancji – 20%

VIII. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) zmiany stawki podatku VAT, b) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót, c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji, d) wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych, e) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń, f) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych, g) opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/ upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.

IX. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16.05.2018, godzina: 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22

X. Otwarcie ofert:

Data: 16.05.2018, godzina: 12:15, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XII. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XIII. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Rosłoniec, tel/fax 48 664 30 93 e-mail: a.rosloniec@grojecmiasto.pl

XIV. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 11.

XVI. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 547238-N-2018; data zamieszczenia: 18.04.2018r

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2018 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż