Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 80 do 50 mm” na dz. ewid. 3476/6, 3476/5, 3477/6, 3476/1, 4172/20, 3472/6, 3472/25, 4140, 4138/21, 4387 obręb 0001 - Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 19.04.2018r.

GP.6220.4.2018.BJU

 

Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405) dalej „ustawa ooś”, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 80 do 50 mm” na dz. ewid. 3476/6, 3476/5, 3477/6, 3476/1, 4172/20, 3472/6, 3472/25, 4140, 4138/21, 4387 obręb 0001 - Grójec. Postępowanie wszczęto na wniosek Celsium Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś informuję o przekazaniu złożonego wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Spraw Terenowych II w Radomiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 80 do 50 mm” na dz. ewid. 3476/6, 3476/5, 3477/6, 3476/1, 4172/20, 3472/6, 3472/25, 4140, 4138/21, 4387 obręb 0001 - Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2018 15:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż