Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekle na działkach ew. nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, obręb Kobylin, gmina Grójec w miejscowości Kobylin”

GP.6220.16.2017.BJU

Grójec, dn.2018-05-07

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
            Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekle na działkach ew. nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, obręb Kobylin, gmina Grójec w miejscowości Kobylin”.
W dniu 06.11.2017 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek P. Marka Dębińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wszczął postępowanie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu postanowieniem z dn. 18.01.2018 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            W dniu 26.04.2018 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze powyższe przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec,
ul. Piłsudskiego 47, pok. 4, w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec przed wydaniem decyzji.
Informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekle na działkach ew. nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, obręb Kobylin, gmina Grójec w miejscowości Kobylin”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2018 15:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż