ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

WI.271.29.2018.JMA-8

Grójec, dn.2018-05-08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.) Zamawiający - Gmina Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych.   Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”

W terminie składnia ofert tj. do 18 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta.

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”
max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej”
max. 20 pkt

Liczba punktów w kryterium „termin gwarancji  i rękojmi”
max. 20 pkt

Łączna ilość punktów

1

P.H.U. „MONA”
Monika Jóźwiak
Aleksandrówka 28,
05-622 Belsk Duży

60 pkt

 10 pkt

20 pkt

90 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 60 %
(60 pkt), doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej o znaczeniu 20% (20 pkt) oraz termin gwarancji  i rękojmi o znaczeniu 20% (20 pkt) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę: P.H.U. „MONA” Monika Jóźwiak, Aleksandrówka 28,  05-622 Belsk Duży.
Oferta otrzymała łącznie 90 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2018 15:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż