Zarządzenie Burmistrza nr 75/18 z dnia 25.04.2018 r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.

Zarządzenie nr 75/18

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 25.04.2018 roku.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  gminy Grójec na 2018 rok.

 

                                       Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.  z 2017 r. poz.1875) ,  art. 257 pkt 1 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm. ) , decyzji nr:  30,42,43 Wojewody Mazowieckiego   z  kwietnia 2018 r, § 13 pkt 7 Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018   nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku,

zarządzam co następuje:

§ 1.

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018 nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się  dochody budżetu ogółem o  kwotę 216.645,33 zł . Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 103.546.707,33 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 216.645,33 zł, tj. do kwoty 99.641.361,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym  załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.
  2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o  kwotę 221.645,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. Ustala się wydatki  budżetu w łącznej kwocie 115.349.148,33zł. Wydatki bieżące  zwiększa się o kwotę 221.645,33 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 97.001.445,20 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym  załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.
  3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania

inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatkina

zadania inwestycyjne na 2018 rok.

  1. Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok

 

§ 2.

Zarządzenie  niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody bieżące w:

- dziale 010 o kwotę 172.000,33 zł  tytułu dotacji celowej  z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

- dziale 852 o kwotę 280,00 zł tytułu dotacji celowych  z budżetu państwa na realizację zadań  zleconych,

- dziale 854 o kwotę  44.365 zł z tytułu dotacji celowych  z budżetu państwa na realizację zadań  własnych,

 

2. Zwiększa się wydatki bieżące w:

- dziale 010 , rozdziale 01095 o kwotę 172.000,33 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania poniesionych przez gminę,

- dziale 852,  rozdziale 85215 o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania ponoszonych przez gminę,

- dziale 854 o kwotę 44.365 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

 

3. w dziale 600, rozdziale 60016 przenosi się planowane wydatki majątkowe  w wysokości         68.000,00 zł  pomiędzy pozycjami inwestycyjnymi w planie inwestycji rocznych :

- z pozycji p.n. „Budowa ul. Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej”  do poz. inwestycyjnej p.n „Przebudowa drogi gminnej w Woli Krobowskiej w zakresie chodnika” ,

 

4.w dziale 852 , Rozdziale 85228 (zadanie zlecone) przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł w ramach grupy  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe osób świadczących usługi opiekuńcze dla dzieci autystycznych.

Burmistrz

Jacek Stolarski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza nr 75/18 z dnia 25.04.2018 r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Lewandowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.05.2018 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż