UCHWAŁA Nr XLIII/329/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLIII/329/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.), art.212, art.217 ust.2 pkt. 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018 Nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 350.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 114.632.503,00 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 350.000,00 zł tj. do kwoty 96.804.799,87 zł, zgodnie
    z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

 

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w §1 zwiększa się deficyt budżetu gminy
o kwotę w wysokości 350.000,00 zł. i wynosi po zmianach 11.282.441,00 zł. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /§ 950/ o kwotę 350.000 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

 

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości: 11.282.441,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. zaciąganych pożyczek w kwocie                                      - 3.956.000,00 zł,
  2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie                                                                               - 4.500.000,00 zł,
  3. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie      - 2.826.441,00 zł,

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zwiększono plan wydatków bieżących w:

- dziale 600, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 350.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup kruszywa betonowego z recyklingu do celów drogowych.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny odcinków gminnych dróg gruntowych zachodzi konieczność wykonania miejscowych napraw kruszywem betonowym. Dostawa kruszywa odbywać się będzie sukcesywnie w m- cu kwietniu. Pozwoli to na wykonanie utwardzenia lub naprawy drogi gruntowej warstwą gr. ok. 20 cm z sortowanego kruszywa betonowego uzyskanego w procesie recyklingu gruzu betonowego.

 

                                                          Przewodniczący Rady
      /- - - - - - - - - - -/
       Adam Siennicki

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr XLIII/329/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż