Uchwała Nr XLIII/330/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowejh Gminy Grójec na lata 2018-2029

UCHWAŁA Nr XLIII/330/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec

na lata 2018–2029

 

                Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XL/293/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018–2029 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec
    na lata 2018–2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia :

  1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2018-2029:

Wydatki 2018 rok:

Zmiany w budżecie 2018 roku dotyczą:

  1. zwiększenia wydatków bieżących                          o kwotę  350.000,00 zł

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu gminy Grójec w 2018 roku o kwotę 350.000,00 zł. Zwiększają się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym o kwotę 350.000,00 zł, w tym przychody na pokrycie deficytu o kwotę 350.000,00zł.

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                      /- - - - - - - - - /

                                                                                                                    Adam Siennicki

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/330/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowejh Gminy Grójec na lata 2018-2029
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż