Uchwała Nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec

Uchwała Nr XLIV/332/18
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w
miejscowości Chudowola, gmina Grójec

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź.  zm. ), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. ) w związku z uchwałą nr XXV/212/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chudowola i Gościeńczyce, gmina Grójec i uchwałą nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chudowola i Gościeńczyce, gmina Grójec, oraz stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Grójec przyjętym uchwałą Nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 10 września 2012 r, Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

Dział I.
Przepisy ogólne
Rozdział 1.

Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec, zwany dalej „planem".

2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 obejmujący działki w miejscowości Chudowola;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 3.

§ 2. 1.  Planem objęto działki położone w miejscowości Chudowola.

2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

§ 3. 1.  Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasad kształtowania krajobrazu;

5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie zawiera ze względu na brak występowania tej problematyki:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia terenów określające funkcje terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz kolejno numer terenu;

5) wymiarowanie odległości (w metrach).

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, w której może być umieszczona ściana budynku lub fragment ściany budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem planu;

                                                                               

                        Rozdział 2.
Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenu

§ 6.  Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu.

§ 7.  Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem literowym przeznaczenia terenu zgodnie z rysunkiem planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem przeznaczenia terenu -MN;

2) tereny lasów - oznaczone symbolem przeznaczenia terenu - ZL;

3) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - oznaczone symbolem przeznaczenia terenu - KDD;

4) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolem przeznaczenia terenu - KDW.

 

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. 1.  Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, które wskazano i zwymiarowano na rysunku planu, w odległości:

1) 5 metrów od linii rozgraniczającej z drogą publiczną oraz z drogą wewnętrzną;

2) 12 metrów od linii rozgraniczającej z terenem lasu.

2. Wszelka nowa zabudowa na terenach, na których ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy musi być sytuowana zgodnie z tymi liniami.

3. W przypadku, gdy plan nie ustala nieprzekraczalnych linii zabudowy nakazuje się lokalizację budynków na działce zgodnie z przepisami prawa budowlanego i z uwzględnieniem wszystkich pozostałych ustaleń planu.

§ 9. Zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400m2 na całym obszarze objętym planem.

§ 10. Zakazuje się lokalizowania obiektów zaliczonych do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii na całym obszarze objętym planem.

§ 11. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

Rozdział 4.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. 1.  Cały obszar objęty planem znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki. 2. Na obszarze, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony przyrody.

§ 13. W granicach planu wskazuje się tereny oznaczone symbolami MN w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową, o których mowa w przepisach ochrony środowiska.

§ 14.  Ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na całym obszarze objętym planem, za wyjątkiem inwestycji zgodnych z przeznaczeniem terenu.

§ 15. 1.  Cały obszar planu położony jest w zasięgu obszarów zmeliorowanych.

2. Dopuszcza się przebudowę oraz całkowitą likwidację urządzeń melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 16.  Na obszarze objętym niniejszym planem nie występują tereny górnicze oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 17.  Na obszarze objętym niniejszym planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Rozdział 6.
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 18.  W planie nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości.

§ 19.  W przypadku scaleń i podziałów ustala się następujące parametry działek:

1) minimalna powierzchnia działki i minimalna szerokość frontów działki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

2) dopuszcza się 15° odchylenie od kąta prostego położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego;

3) parametry określone w pkt. 1 i 2 nie dotyczą działek wydzielanych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 20. 1.  Ustala się, obsługę komunikacyjną terenów poprzez układ dróg określonych na rysunku planu jako tereny dróg oznaczone symbolami KDD i KDW.

2. Na terenach dróg dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 21. 1.  Ustala się, że można wydzielić na terenach objętych planem drogi wewnętrzne obsługujące działki budowlane przy czym minimalna szerokość nowo realizowanych dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 8m.

2. Ustala się obowiązek zakończenia dróg nieprzelotowych, służących obsłudze więcej niż dwóch nieruchomości, placem nawrotowym, którego wielkość i cechy geometryczne umożliwiają wpisanie okręgu o średnicy nie mniejszej niż 12m.

§ 22. 1.  Potrzeby w zakresie parkowania należy zapewnić na działce, na której jest inwestycja, w liczbie wynikającej ze wskaźników określonych w ustaleniach szczegółowych.

2. W przypadku realizacji na działce funkcji mieszanej, miejsca do parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej funkcji.

3. Miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować w ilości i na zasadach, o których mowa w przepisach odrębnych.

 

Rozdział 8.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 23. Zaopatrzenie w wodę:

1) ustala się docelowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

2) ustala się przekrój sieci nie mniej niż Ø32,

3) do czasu wybudowania zbiorczej sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w wodę ze studni,

4) ustala się obowiązek projektowania i wykonywania sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym rozmieszczenie hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

5) lokalizacje sieci wodociągowej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych. Dopuszcza się sieci wodociągowe w granicach działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 24.  Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków:

1) ustala się docelowe odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacyjnej,

2) ustala się przekrój sieci nie mniej niż Ø40,

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości oraz do przydomowych oczyszczalni ścieków,

4) lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych. Dopuszcza się sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,

5) wody opadowe z działek budowlanych należy odprowadzać na teren nieutwardzony i zagospodarować w granicach nieruchomości bez szkody dla gruntów sąsiednich,

6) ustala się nakaz kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem wód opadowych i roztopowych.

§ 25. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii kablowych lub napowietrznych 15kV i 0,4 kV,

2) dopuszcza się uzupełnienie zasilania w energię elektryczną o energię wytworzoną z ogniw fotowoltaicznych,

3) zezwala się na lokalizacje w/w sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych SN/NN w liniach rozgraniczających dróg publicznych. Dopuszcza się lokalizację sieci elektroenergetycznych SN i NN w granicach działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,

4) zezwala się na dostosowanie istniejących stacji transformatorowych do zwiększonego poboru mocy,

5) projekty zagospodarowania poszczególnych terenów powinny przewidywać rezerwę miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnych do zaopatrzenia lokalizowanych na tych terenach budynków i budowli w energie elektryczną, a także oświetlenia terenu wokół obiektów.

§ 26. Dostęp do sieci telekomunikacyjnych:

1) w granicach planu sieci telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w liniach rozgraniczających dróg publicznych. Dopuszcza się lokalizację sieci telekomunikacyjnej w granicach działek budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,

2) w zakresie telefonii bezprzewodowej ustala się realizacje stacji bazowych telefonii komórkowej wyłącznie w formie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami i normami.

§ 27.  Zaopatrzenie w gaz:

1) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia,

2) do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza się wykorzystywanie zbiorników na gaz płynny.

3) ustala się przekrój sieci nie mniej niż Ø32.

4) należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od sieci gazowej na podstawie właściwych przepisów,

5) sieci gazowe średniego ciśnienia i przyłączy gazowych należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne.

§ 28.  Zaopatrzenie w ciepło:

1) budynki w granicach planu mogą być zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o zasilanie: gazem, energią elektryczną, olejem nisko siarkowym, węglem spalanym w piecach niskoemisyjnych lub przez przyłączenie do sieci gazowej lub poprzez odnawialne źródła energii,

2) zakazuje się stosowania do celów grzewczych miału, koksu oraz olei ciężkich i przepracowanych.

§ 29. Gospodarowanie odpadami:

1) ustala się lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z drogi publicznej lub wewnętrznego układu komunikacyjnego,

2) ustala się gromadzenie odpadów stałych, bytowych na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich selektywnego gromadzenia; opróżnianych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb.

 

Rozdział 9.
Ustalenia wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

§ 30.  Ustala się zasady wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1) obiekty budowlane należy projektować i budować w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi w przepisach odrębnych;

2) obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, określonymi w przepisach odrębnych.

 

Rozdział 10.
Ustalenia stawek procentowych

§ 31. Ustala się stawkę procentowa służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

 

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Rozdział 11.

Ustalenia szczegółowe terenów funkcjonalnych

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala się:

1) Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) na każdej z działek budowlanych ustala się lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

b) na każdej z działek budowlanych dopuszcza się realizację:

- jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku garażowego wolno stojącego,

- sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) minimalna intensywność zabudowy działki budowlanej nie mniejsza niż 0,03;

d) maksymalna intensywność zabudowy działki budowlanej nie większa niż 0,4;

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 50;

f) maksymalna wysokość zabudowy z wyjątkiem zabudowy garażowej i gospodarczej nie większa niż 12 metrów;

g) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej nie większa niż 6 metrów;

h) zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 25o-45o;

i) rodzaj i kolorystyka dachu - dachówka ceramiczna, blacho dachówka lub materiały dachówko podobne w kolorach: czerwonym i brązowym oraz odcieniach szarości;

j) rodzaj materiałów wykończeniowych oraz kolorystyka elewacji - tynk, cegła, okładzina ceramiczna w kolorach: białym, kremowym, odcieniach szarości, drewno w kolorach naturalnych, kamień;

k) ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania: min. 2 miejsca do parkowania na jeden budynek mieszkalny;

3) Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniej niż 800 m2,

4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki nie mniej niż 800 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki nie mniej niż 16 m.

5) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

§ 33.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL ustala się:

1) Przeznaczenia: tereny lasów

2) warunki i zasady zagospodarowania terenu:

a) dla terenów ZL mają zastosowanie przepisy o lasach,

b) zakaz zabudowy.

 

Rozdział 12.
Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych

§ 34.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1KDD, 2KDD ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

2) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 metrów zgodnie z rysunkiem planu;

3) ustala się możliwość lokalizowania: zieleni urządzonej,      ścieżek rowerowych, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1KDW ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 metrów zgodnie z rysunkiem planu;

c) ustala     się        możliwość lokalizowania: zieleni urządzonej,   ścieżek rowerowych,    sieci i przyłączy infrastruktury technicznej.

 

Dział III.
Przepisy końcowe

§ 36.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grójec.

§ 37.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Grójec.

§ 38.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                          /- - - - - - - - - - - /

                                                                                                          Adam Siennicki

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Chudowola, gmina Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż