Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2018-05-30

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
podinspektora
w Wydziale Organizacyjnym
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec 

 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz.902  określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym,  o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu.
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • wykształcenie  wyższe, preferowany kierunek administracja.  
 1. Wymagania dodatkowe:
 • staż pracy minimum 3 lata,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • doświadczenie na stanowisku sekretarki lub asystentki, mile widziane referencje,
 1. Główne obowiązki:
 • obsługa elektronicznego systemu dokumentów w aplikacji El-dok,
 • obsługa kancelaryjno-techniczna sekretariatu urzędu,
 • organizowanie i obsługa narad i spotkań związanych z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji reprezentacyjnych.
 1. Warunki pracy:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca biurowa,
 • zatrudnienie na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie od 1 lipca 2018 roku.
 1. Informacja dodatkowa:
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • CV (życiorys)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2016 poz. 902)
 • zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
 • oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności)
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na podinspektora w Wydziale Organizacyjnym „  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji  można składać do dnia 13 czerwca 2018  roku  

 • osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
 •  pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 
  05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta w Grójcu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2018 15:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż