Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - piłka nożna na terenie Miasta Grójec

 

Grójec, dn.2018-06-12

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
 

I. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie:  piłka nożna na terenie Miasta Grójec

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 150.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 )
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 450) działające na terenie Gminy i Miasta Grójec lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania objętego konkursem ustala się od dnia podpisania umowy,
nie później niż do 30 listopada 2018 r.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47 /p. 22/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec w terminie do dnia 04.07.2018 r.  do godz. 1500.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  - pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  - tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem  o otwartym konkursie ofert
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 5. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3
  pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem.  
 6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  - formularz oferty należy opracować w języku polskim
  - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
  - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Formularz oferty dostępny jest w  Biurze Rady Miejskiej w Grójcu, pok. nr 7 – budynek Ratusza, Plac Wolności 2 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na stronie internetowej pod adresem www.grojecmiasto.pl/wop.
 9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Hanna Górka – Biuro Rady Miejskiej w Grójcu tel. 48  664-32-77.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1.  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.07.2018 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
  a. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
  - liczbę członków organizacji zaangażowanych w realizację zadnia oraz korzystających z efektu
  - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
  - możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,
  - analizę i ocenę zleconych zadań publicznych organizacjom, które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Gminę Grójec zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanej dotacji.
  b. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
  - wysokość środków własnych
  - wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
  c. zgodność oferty z celami konkursu
  d. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Wyniki konkursu.
  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu,
  • na stronie internetowej pod adresem: www.grojecmiasto.pl/wop.
   O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Grójec w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie

2017 rok

2018 rok

realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
w tym w dziedzinie piłka nożna na terenie Miasta Grójec

 

492.000 zł

 

285.000 zł

 

395.000 zł

 

185.000  zł

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - piłka nożna na terenie Miasta Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2018 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż