Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 15.06.2018r.

GP.6722.4.6.2018.ID

 

OGŁOSZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  miasta Grójca

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami),
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca” uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 roku, na  działkach nr 1615, 1661/1, 1661/2, 1661/3, 1661/4, 1662, 1663 i 1664 położonych w Grójcu przy ul. Juliusza Słowackiego.

Zgodnie z art. 48 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu stanowić będzie niewielką modyfikację dokumentu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca” .

W odniesieniu do art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ uznał, że w przedmiotowym przypadku realizacja postanowień projektu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, stanowisko to zostało uzgodnione z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.
Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski należy wnosić do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w ww. terminie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2018 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż