Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na okres do 2 dni.

I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

  • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona i adres zamieszkania,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • przedmiot działalności gospodarczej,
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

II. Załączniki

  1. Zgoda: 1. właściciela obiektu, 2. własciciela organu lub instytucji, 3. organizatora imprezy na sprzedaż i podawanie napojow alkoholowych,
  2. Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za jego korzystanie

III. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r.poz. 487 z późn.zm.), Uchwała Nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Grójec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych; Uchwała Nr XXXVIII/307/2001 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2001 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc organizowania na terenie miasta i gminy Grójec imprez na otwartym powietrzu ze sprzedażą, podawaniem i spożywaniem napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu; Uchwała XIX/122/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2011 w sprawie: zmiany uchwały nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002r.

IV. Opis procedury
Złożenie wniosku w biurze obsługi interesanta (parter), odbiór zezwolenia dokonany osobiście przez wnioskodawcę w uzgodnionym przy składaniu zgłoszenia terminie

V. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat, pokój nr 6, parter, tel. 664 30 91 wew.54

VI. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

VII. Opłaty
1. Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

VIII. Tryb odwoławczy

  1. Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

IX. Formularze
Załącznik Nr 8 – podanie o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2003 19:22