Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

UCHWAŁA Nr  XLV/340/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 28 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na  rok 2018

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2018r. poz.994), art.212 , art.217 ust.2 pkt. 6, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Grójcu uchwala  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2018 Nr XL/292/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 265.102,00 zł. Ustala się dochody budżetowe w wysokości 103.811.809,33 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok pn. Dochody na 2018 rok.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 479.861,97 zł oraz zmniejsza się o kwotę 414.759,97 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 115.414.250,33 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się
  o kwotę 419.861,97 zł oraz zmniejsza się o 391.500,00 zł tj. do kwoty 18.376.065,10 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o 60.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 23.259,97 zł, tj. do kwoty 97.038.185,23 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.
 3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok.
 4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych
  w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2018 rok p.n. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
 5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na z tytułu dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2018 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się  deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 200.000 zł. i wynosi po zmianach 11.602.441,00 zł. Zmniejszają się  przychody gminy z tytułu pożyczek /§952/ o kwotę
200.000,00 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

§ 3.

W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości 11.602.441,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych pożyczek w kwocie                                                                 -  3.756.000,00 zł
 2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie    - 4.500.000,00 zł
 3. wolnych środków  na    rachunku bankowym w kwocie                                  - 3.346.441,00 zł

 

§ 4.

 

W wyniku zmian wprowadzonych w § 2 ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.256.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 6.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetowe w:

- dziale 600 o kwotę 115.000 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych na realizację zdania p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów-II etap,

- dziale 756 o kwotę 74.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- dziale 758 o kwotę 56.102,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu dotacji przedmiotowej oraz dotacji podmiotowych z rozliczenia 2017 roku,

- dziale 854 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z budżetu samorządu  województwa mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zdań
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Zadanie będzie realizowane dla sołectwa Bikówek (wyposażenie świetlicy - miejsca spotkań mieszkańców- usytuowanej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku).

- dziale 926, o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z budżetu samorządu  województwa mazowieckiego na pomoc finansową w realizacji zdań
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Zadanie będzie realizowane dla sołectwa Głuchów (wyposażenie i remont elementów boiska sportowego w Głuchowie).

Zwiększono plan wydatków bieżących  w:

- dziale 700, w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont elewacji zewnętrznej budynku ratusza wraz z przyległą oficyną,

Zwiększono plan wydatków majątkowych:

-  w dziale 600,

- rozdziale 60014 o kwotę 313.182,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi grójeckiemu w realizacji zadania p.n. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Rożce przez miejscowość Wola Worowska-Worów”.

- rozdziale 60095 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej”,

- dziale 900,  w rozdziale 90015 o kwotę 49.420,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania p.n. Budowa odcinków oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy i miasta Grójec.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 391.500,00 zł na realizację zadania p.n. ”Rozbudowa odcinka ulicy Francuskiej z odwodnieniem”. Jednocześnie w nazwie zadania dodaje się słowa –„aktualizacja dokumentacji projektowej”.

Jednocześnie:

 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w wysokości  4.989,00 zł  z działu 600 , rozdziału 60016  (wydatki bieżące),  do działu 754,  rozdziału  75412 (wydatki majątkowe)  w związku ze zmianą przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Kośmin, polegającą na:  przesunięciu środków z  tłuczniowania drogi nr ewid. 17 na wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku OSP na potrzeby  garażu . Jednocześnie zmienia się  klasyfikację budżetową wydatków  w wysokości 7.011,00 zł z bieżących na majątkowe dot. w/w dokumentacji.
 2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w wysokości 4.163,50 zł  z działu 921, rozdziału 92109  (wydatki bieżące), do działu 926,  rozdziału  92601 (wydatki majątkowe)  w związku ze zmianą przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Mięsy, polegającą na rezygnacji z zadania „wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej” i przesunięciu środków na zadanie „ułożenie kostki brukowej na placu zabaw”  z jednoczesną zmianą klasyfikacji budżetowej ( przesunięciu środków z wydatków bieżących do majątkowych) wydatków w kwocie 7.096,47 zł dot.  ułożenia kostki brukowej na placu zabaw.

 

                                                                                                                  Przewodniczacy Rady

                                                                                                                      /- - - - - - - - - - - /

                                                                                                                    Adam Siennicki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/340/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniajaca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Monika Stelmach
Data publikacji:25.06.2018 09:20
Informację aktualizował:Monika Stelmach
Data aktualizacji:04.07.2018 08:36