Ochotnicza Straż Pozarna w Zalesiu: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym z przeznaczeniem na wyposażenie dla OSP Zalesie

OSP Zalesie 1/2018

Grójec, dn.2018-07-05


Ochotnicza Straż Pozarna w Zalesiu: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym z przeznaczeniem na wyposażenie dla OSP Zalesie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pozarna w Zalesiu, krajowy numer identyfikacyjny 672758950, ul. Zalesie  26 , 05-600  Zalesie, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 603312885, e-mail tad-wic@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.grojecmiasto.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
tad-wic@wp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.grojecmiasto.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym z przeznaczeniem na wyposażenie dla OSP Zalesie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018r. lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Zalesiu z dokumentami niezbędnymi do jego rejestracji, w zakresie i na warunkach określonych w części III i IV SIWZ. Dostawa musi być realizowana w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby samochód spełniał warunki o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. W ramach świadczonej dostawy Wykonawca zapewnia: a) Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem w siedzibie Wykonawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o dacie odbioru Zamawiającego. b) Odbiór przedmiotu zamówienia na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego w obecności przedstawicieli stron. c) przedmiotu zamówienia wyposażony w silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin regulujących dozwolone limity emisji szkodliwych substancji takich jak tlenki azotu (NOx), cząsteczki stałe (PM), węglowodory (HC) oraz dwutlenki węgla (CO), o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryterium oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz. 559). l) dostarczenie wraz z samochodem Zamawiającemu dokumentacji technicznej z instrukcją obsługi, kartę gwarancyjną (w języku polskim), kartę pojazdu, świadectwo zgodności WE oraz inne dokumenty, które są niezbędne do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, właściwym dla siedziby Zamawiającego. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji z przeznaczeniem zgodnym z przedmiotem zamówienia wydane przez stacje kontroli pojazdów dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O przygotowaniu samochodu do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. W dniu odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru. Protokół odbioru samochodu zostanie podpisany obustronnie przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, d) szkolenie z zakresu obsługi samochodu ratowniczo-gaśniczego w dniu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy, e) Przedmiot umowy zostanie wydany Wykonawcy z pełnym zbiornikiem paliwa. f) Pojazd musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, g) Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania wydane w oparciu o obowiązujące przepisy, h) Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji: - we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, - po drogach twardych i gruntowych, - przechowywania na wolnym powietrzu. i) Że przedmiot postępowania stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczą się żadne postępowania którego przedmiotem jest ten samochodów oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zmawiający wymaga od Wykonawcy obowiązku posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ( polisy ubezpieczeniowej) z tytułu prowadzonej działalności dostawcy w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania, ważnej w okresie trwania umowy (lub odnawialnej z dostarczeniem do Zamawiającego potwierdzonej kserokopii opłaconej polisy na okresy następne) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100% wartości oferty brutto. Wartość ubezpieczenia podana w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wydania dokumentu przez ubezpieczyciela. Dokument ten w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. W przypadku ubezpieczenia nieobejmującego całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w zakresie jw. na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem nazw, znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), typów materiałów czy produktów lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wymagany okres zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na samochód objęty przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w siwz Zamawiający określił w następujący sposób: 1. min. okres gwarancji na zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu ustala się na 24 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów, od daty odbioru przedmiotu umowy, 2. min. okres gwarancji na podwozie samochodowe ustala się na 24 miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów, od daty odbioru przedmiotu umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuję w sposób należyty zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał minimum 1 dostawę polegającą na dostawie dla straży pożarnej fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (w/wym warunek musi być spełniony w ramach 1 umowy/zamówienia), z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została wykonana należycie. W przypadku wartości określonych w innych walutach niż PLN, do ich przeliczenia na PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek określone w pkt. 9.2.2. SIWZ, gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia je samodzielnie. Pozostałe warunki za wyjątkiem pkt. 9.2.2. Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 9.2 i 9.3 SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 11.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym winna zawierać co najmniej: - strony umowy, - przedmiot i cel działania konsorcjum, - zakres prac powierzonych do wykonania każdej ze stron i sposób współdziałania, - okres obowiązywania umowy, - sposób odpowiedzialności, - sposób rozliczenia płatności, - obowiązki i uprawnienia partnerów, w tym lidera, - regulacje prawne w stosunku do umowy konsorcjum. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając nie budzące wątpliwości co do czasu, sposobu i zakresu udostępnienia zasobów zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części I SIWZ – Załącznik nr 4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć wymagane zobowiązanie. 3. Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów wyłącznie, jeśli podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 9.2.2. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w w pkt. 11.1
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument. W zakresie oceny podstaw do wykluczenia Wykonawcy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca celem dochowania terminu 3 dniowego winien przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną lub faxem (dane w pkt. 16.1.) a oryginał niezwłocznie pocztą na adres Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – zgodnie z wzorem dokumentu zamieszczonego w Części I SIWZ – załącznik nr 5; III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Opis przedmiotu zamówienia w formie wypełnionego tabelarycznie zestawienia oferowanego przez Wykonawcę wraz z podaniem konkretnych wartości parametrów technicznych, zgodnie z wzorem dokumentu zamieszczonego w części I SIWZ - załącznik nr 7
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty podmiotów zagranicznych. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9, 10 i 11 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.2.1) b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.1)b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz 2016 poz. 352) wskazanych przez Wykonawcę pod określonym adresem internetowym. W sytuacji gdy ww dokumenty będą dostępne pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym tylko w języku obcym, Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz z ofertą Wykonawca składa: a) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 11.1 SIWZ (składane w oryginale), b) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego/innych podmiotów zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt.9.4.2 SIWZ (nie dotyczy), c) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) d) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa (składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. dotyczących przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza w stosunku do pierwotnie złożonej przez Wykonawcę oferty, zamianę elementów stanowiących przedmiot dostawy na elementy równoważne lub lepsze co do funkcjonalności, o ile uzna ich parametry za nie gorsze niż w złożonej pierwotnie ofercie. Zamiana takich elementów może być spowodowana: a) niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych urządzeń; b) pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia; c) pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 2. dotyczących podwykonawców – Zamawiający dopuszcza w stosunku do pierwotnie złożonej przez Wykonawcę oferty zmianę podwykonawcy, wprowadzenie kolejnego, rezygnacji z podwykonawcy lub zmianę zakresu dostawy wykonywanych przez podwykonawcę. Zmiana taka może być spowodowana uzasadnioną potrzebą: a) Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę. 3. Dotyczących wysokości wynagrodzenia – Zamawiający dopuszcza w stosunku do pierwotnie złożonej przez Wykonawcę oferty zmianę wysokości wynagrodzenia. Zmiana taka może być spowodowana zmianą stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającą ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub gdy wykonawca uzyska indywidualną interpretację izby skarbowej, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 4. dotyczących zmiany nazwy, adresu, statusu Wykonawcy lub Zamawiającego
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ochrona danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes OSP Zalesie z siedzibą w Zalesiu 26, 05-600 Grójec. b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iodosp@ospzalesie.pl. c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup i dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji. d. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. f. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat , albo 15 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane , jako najkorzystniejsze ( nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). g. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych , ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. h. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa został określone w Części II – wzór umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu w trybie przewidzianym w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
Prezes OSP Zalesie
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Wichiciel
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ochotnicza Straż Pozarna w Zalesiu: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym z przeznaczeniem na wyposażenie dla OSP Zalesie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2018 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż