Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 80 do 50 mm” na dz. ewid. 3476/6, 3476/5, 3477/6, 3476/1, 4172/20, 3472/6, 3472/25, 4140, 4138/21, 4387 obręb 0001 - Grójec.

GP.6220.4.2018.BJU

Grójec, dn.2018-07-06

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie:
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póź. zm.), w związku z art., 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z póź. zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania,
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam społeczeństwo,
że decyzją z dnia 06.07.2018 r. znak: GP.6220.4.2018.BJU, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 80 do 50 mm” na dz. ewid. 3476/6, 3476/5, 3477/6, 3476/1, 4172/20, 3472/6, 3472/25, 4140, 4138/21, 4387 obręb 0001 – Grójec, gm. Grójec dla Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. 11 Listopada 7.
Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się
w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
z-ca Burmistrza
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 80 do 50 mm” na dz. ewid. 3476/6, 3476/5, 3477/6, 3476/1, 4172/20, 3472/6, 3472/25, 4140, 4138/21, 4387 obręb 0001 - Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2018 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż