Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Al. Niepodległości 6a 05-600 Grójec

 

Grójec, dn.2018-07-09

Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora
w Sekcji Świadczeń Rodzinnych
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 Al. Niepodległości 6a 05-600 Grójec

Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba spełniająca wymagania:

 • Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 , 902 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych;
 • co najmniej roczny  staż pracy w administracji samorządowej,
 • wykształcenie wyższe

 

 • Wymagania dodatkowe:
 • znajomość podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • znajomość obsługi komputera,
 • podjęcie pracy od  01 września 2018r.
 • mile widziane doświadczenie w świadczeniach rodzinnych,
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego /500 plus/i do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 • prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego /500 plus/ i  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
 • prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków,
 • obsługa programów komputerowych w Sekcji świadczeń rodzinnych
 • Warunki pracy
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca biurowa, wymagająca kontaktu z wnioskodawcami;
 • praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.
 • Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Grójcu nie został osiągnięty.

 • Wymagane dokumenty:
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • własnoręcznie podpisane CV (życiorys)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 roku, poz. 894),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku  poz.922 )
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na objęcie stanowiska,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

 

 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresem do korespondencji można składać do dnia 27 lipca 2018roku

 • osobiście w Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekretariat w godzinach od 8ºº do 15ºº.
 • pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Niepodległości 6a

05-600 Grójec – decyduje data wpływu do MGOPS.
Oferty, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Grójcu.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z kandydatami są:

 • Lidia Radecka  tel. 48 664-00 06 wew 33
 
Dyrektor MGOPS
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Agnieszka Maroszek
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Al. Niepodległości 6a 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2018 08:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż