Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

BURMISTRZ GMINY I MIASTA                                                           .
                   GRÓJEC
  Grójec 17.07.2018r
05-600 Grójec
ul. J. Piłsudskiego 47
   
       
GP.6722.2.6.2017.ID    

 

OGŁOSZENIE

   o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  miasta Grójca

   Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405, z późn. zm.),
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca” uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 roku, na  działkach nr 2483 i 2488 położonych w Grójcu przy Al. Niepodległości.

   Zgodnie z art. 48 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu stanowić będzie niewielką modyfikację dokumentu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca” .

   W odniesieniu do art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ uznał, że w przedmiotowym przypadku realizacja postanowień projektu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, stanowisko to zostało uzgodnione z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy.

   Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski należy wnosić do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w ww. terminie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

 

 

 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2018 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż