Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji - Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi w m. Słomczyn gm. Grójec

GP.6220.5.2018.BJU Grójec, dnia 20.07.2018 r

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z póź. zm.)

informuję
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowie stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi do powierzchni łącznej 486m2 i głębokości do 2,0m na terenie działki nr ewid. 215/1 położonej w m. Słomczyn, gm. Grójec”. Postępowanie prowadzono na wniosek P. Emila Grudzińskiego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

 

 

 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Tadeusz Krzyżanowski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji - Budowa stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi w m. Słomczyn gm. Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2018 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż