Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu

WI.271.44.2018.GM

Grójec, dn.2018-08-09

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:
Budowa budynku mieszkalnego komunalnego  przy ul. Kościelnej 10
w Grójcu

I. Krótki opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Budowa budynku mieszkalnego komunalnego  przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Rozbiórka  istniejącego budynku  biurowego zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 8/10 w Grójcu.
  1. Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 329,07 m2
Powierzchnia użytkowa – 732,85 m2
Kubatura – 3272,71 m3

  1. Opis budynku:

Istniejący budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym, podpiwniczonym, bez poddasza. Budynek zrealizowany został w technologii tradycyjnej.
Fundamenty – żelbetowe, wylewane
Ściany piwnic – murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej
Ściany nadziemia zewnętrzne – murowane z cegły pełnej, otynkowane
Ściany nadziemia wewnętrzne – murowane z cegły ceramicznej pełnej
Stropy- nad piwnicami i parterem ceramiczne na belkach stalowych typu kleina, nad piętrem żelbetowe, wylewane na mokro
Klatki schodowe – żelbetowe wylewane na mokro
Dach – w formie stropodachu niewentylowanego z pokryciem papą
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:  c.o., wod – kan,,  energię elektryczną, inst. telefoniczną

 1. Projektowany budynek
  1. Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy – 377,00 m2
Powierzchnia użytkowa – 926,56 m2
Powierzchnia całkowita – 1130,53 m2
Kubatura  całkowita – 3596 m3

  1. Opis budynku:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny. Obiekt trzykondygnacyjny, z III kondygnacją  w poddaszu użytkowym, niepodpiwniczony. Budynek jest zlokalizowany w miejscu obiektu przeznaczonego do rozbiórki – ul. Kościelna 8/10, nr działki: 1317/1 w Grójcu. Budynek zostanie  wykonany z podstawowymi instalacjami : wod-kan., co. (ciepło z sieci miejskiej), elektryczną. Z wykończonymi ścianami i podłogami z podstawowymi urządzeniami elektrycznymi i sanitarnymi w stopniu umożliwiającym  użytkowanie  mieszkań.

Roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z  kosztorysem ofertowym (przedmiary -załącznik nr 9  do SIWZ) oraz warunkami opisanymi w umowie (załącznik nr 8 do SIWZ).

II. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia do końca 2018 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych. Kody CPV: 45211000-9, 45110000-1, 45400000-1

III. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: do 30.09.2019 r,

IV. Warunki udziału w postępowaniu

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Nie dotyczy
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.
Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku mieszkalnego, użyteczności  publicznej lub innej funkcji np. szkoleniowo-dydaktycznej, sportowej, hotelarskiej  z infrastrukturą towarzyszącą, przy czym koszt jednej z tych robót winien przekraczać 1 000 000,00 zł brutto.
 b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej -po jednym kierowniku robót posiadającym  odpowiednio uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.

V. wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

a)  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiajacego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 punkt 3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;
 3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 4. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

VII. Informacje na temat  wadium:

1.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 75 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (przelewu na konto Zamawiającego),
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się moment jego zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku mieszkalnego komunalnego  przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu. znak WI.271.44.2018.GM-2 .Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty brutto – 60 pkt

Doświadczenie kierowników robót –15 pkt
Okres gwarancji – 25 pkt

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  zmiany stawki podatku VAT,
 2. wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót,
 3. wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji,
 4. wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych,
 5. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń,
 6. gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,
 7. opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/ upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.

IX. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24.08.2018, godzina: 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22

X. Otwarcie ofert:

Data: 24.08.2018, godzina: 12:15, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna

XI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XII. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XIII. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Gora Marek, tel/fax 48 664 30 93 e-mail: m.gora@grojecmiasto.pl

XIV. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

XV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 12.

XVI. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia:  602627-N-2018; data zamieszczenia: 09.08.2018r

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jacek Stolarski
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2018 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż