Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

I. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży organ zezwalający cofa w przypadku:

 1. nie przestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  a/ sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  b/ sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach i czasie masowych zgromadzeń oraz w środkach i obiektach komunikacji publicznej
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 5. przedstawienia fałszywych danych w pisemnym oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
 6. popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 7. orzeczenie wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

II. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

III. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Podatków i Opłat, pokój Nr 6 /parter/, tel. 664 30 91 wew. 54

IV. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn.zm.), Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2016r. poz.23 ze zm.), Uchwała Nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Uchwała XIX/122/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 listopada 2011 w sprawie: zmiany uchwały nr III/29/02 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30 grudnia 2002r.

V. Tryb Odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2003 19:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż