Uchwała Nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.

Uchwała Nr XLVIII/367/18
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 8 października 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620), Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Grójec za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Grójec w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych).

§ 2.

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Grójec za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Grójec w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych).

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XL/326/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Grójec.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2019 roku.

 

                                                                                               

                                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                             /- - - - - - - - - - /

                                                                                                          Grażyna Stolarska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/367/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2018 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż