Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2019

UCHWAŁA Nr XLVIII/369/18

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 8 października 2018 r.

 

  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 944) i art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji,  Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uzasadnienie:

Projekt rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Grójec z tymi organizacjami i podmiotami.

Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 23.07.2018 r. do 10.08.2018 r.  na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Projekt programu oraz formularz uwag dostępny był na stronie internetowej  www.grojec.eu/wpo a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec przedłożył Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Radzie Miejskiej w Grójcu.

 

 

                                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                             /- - - - - - - - - - /

                                                                                                          Grażyna Stolarska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/369/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Monika Stelmach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2018 11:36