Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcji okapów kuchennych” na dz. nr ewid. 21/3 i 34/3 w m. Podole gm. Grójec.

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn. 27.11.2018r.

GP.6220.8.2018.BJU

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

            Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcji okapów kuchennych” na dz. nr ewid. 21/3 i 34/3 w m. Podole gm. Grójec. Postępowanie wszczęto na wniosek MAAN Sp. z o.o. Podole 9, 05-600 Grójec.
            W dniu 24.07.2018 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek MAAN Sp. z o.o. Podole 9, 05-600 Grójec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec wszczął postępowanie oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu postanowieniem z dn. 02.11.2018 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 10.09.2018 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze powyższe przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, pok. 4, w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec przed wydaniem decyzji.
Informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcji okapów kuchennych” na dz. nr ewid. 21/3 i 34/3 w m. Podole gm. Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2018 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż