Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.

 

Grójec, dn.2018-12-04

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
podinspektora
w Wydziale Inwestycji
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1. Wymagania niezbędne:
 - spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2018 poz.1260 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw:  o  drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
- znajomość obsługi komputera,                                         
 - wykształcenie : średnie lub wyższe budowlane,
- staż pracy: wykształcenie wyższe bez stażu, wykształcenie średnie – minimum 3 lata w branży budowlanej,
- prawo jazdy,

 2. Wymagania dodatkowe:
   - znajomość obsługi komputera,
   - znajomość ogólnych przepisów dotyczących samorządu gminnego,
   - znajomość stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
   - samodzielność,  komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
  
3. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:
 -  wykonywanie nadzoru nad eksploatacją dróg, w tym nad ich budową, modernizacją, i remontem  oraz prowadzenie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych robót drogowych,
  -  wnioskowanie koniecznych remontów, przebudów, opracowywanie wniosków do planów rocznych i wieloletnich w zakresie powierzonych zadań,
   -  udział w komisjach, naradach i wizjach w terenie związanym z realizacją robót drogowych,
   - przygotowywanie materiałów w zakresie przekazywania informacji o drogach publicznych,
    - sporządzanie dokumentacji odpowiedniej dla trybu zamówienia publicznego, przygotowanie dokumentów do wyboru wykonawcy robót, zlecanie ich, nadzór, odbiór prowadzonych spraw formalno-prawnych oraz ich rozliczanie,
   - prowadzenie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań,
   - weryfikacja merytoryczna faktur dotyczących powierzonego zakresu czynności,
   - kontrola robót wykonywanych w pasach drogowych przez jednostki obce,
   - opiniowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu ,
   - przeprowadzanie kontroli dróg i przeglądów zadrzewienia w pasach drogowych,
   - przygotowywanie decyzji na lokalizację w pasach drogowych na etapie projektowania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

4.Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.

4.Warunki pracy:
- wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 - brak windy na piętro budynku,
 - pełny wymiar czasu pracy,
 - praca biurowa  przy komputerze, również w terenie przy prowadzonych inwestycjach,    
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym,  na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,  z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
- zatrudnienie od  stycznia 2019 roku.

 5.Wymagane dokumenty:
 - list motywacyjny
- CV /życiorys/
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / oryginały do wglądu/,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy
   i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 - zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
   z pełni praw publicznych,
 - oświadczenie o treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, które zamieściłem/am w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji”.
-  oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej
   / określić charakter działalności /.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
      Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji” z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia 18 grudnia 2018 roku  
      - osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
      - pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47
        05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta w Grójcu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2018 15:28